У Золотоноші відкрили головну ялинку [ФОТО]

0
70

Ой, хто, хто Миколая любить! На­ша діт­во­ра, на­пев­не, йо­го обож­нює, бо не­мож­ли­во опи­са­ти очі­ку­ван­ня кож­ної ди­ти­ни, яка з ве­ли­ким не­тер­пін­ням ждала при­ходу Дня Свя­то­го Ми­ко­лая, щоб от­ри­ма­ти по­да­рун­ки і пох­ва­лу за свої доб­рі вчин­ки. А ще у цей день на го­лов­ній місь­кій зи­мо­вій кра­су­ні тра­ди­цій­но за­па­ла­ли яс­кра­ві вог­ні. – повідомдяє тижневик “Златокрай” (№51 від 21.12.2017 р.).

19 груд­ня з усіх ку­точ­ків міс­та з ма­ма­ми і та­та­ми, із шкіл і са­доч­ків схо­ди­ли­ся на цен­траль­ну пло­щу ма­лень­кі зо­ло­то­ніс­ці. На­віть не­бес­на кан­це­ля­рія не на­ва­жи­ла­ся то­го дня по­ру­ши­ти ма­гію чу­до­дій­но­го свя­та, піс­ля нес­тер­пної сльо­ти вкрив­ши міс­то сні­го­вим ки­ли­мом.

Пе­реш­ко­дою не став і груд­не­вий віт­рю­ган, що на­пе­ре­дод­ні пош­ко­див ме­та­ле­вий кор­пус та ре­дук­тор ялин­ки, ко­ли її тіль­ки по­ча­ли вста­нов­лю­ва­ти. Са­мо­від­да­на пра­ця слю­са­рів ма­ши­но­бу­дів­но­го за­во­ду, енер­ге­ти­ків ТОВ  “380 В”, пра­ців­ниць діль­ни­ці бла­го­ус­трою КП “Місь­кий во­до­ка­нал”, ама­то­рів місь­ко­го Бу­дин­ку куль­ту­ри, обов­’яз­ки яких не об­ме­жу­ють­ся ство­рен­ням не­пе­ре­вер­ше­них кон­цер­тних но­ме­рів, вип­рав­да­ла спо­ді­ван­ня зо­ло­то­ніс­ців і по­да­ру­ва­ла пе­ред­свят­ко­вий нас­трій.

Ми­ну­ло­го ро­ку на­ша но­во­річ­на пло­ща змі­ни­ла­ся до нев­піз­нан­нос­ті. По­руч з ялин­кою з’я­ви­ло­ся каз­ко­ве міс­теч­ко: тут зу­пи­ни­ли­ся са­ни із зап­ря­же­ни­ми оле­ня­ми, за­ві­та­ло сі­мейс­тво сні­го­ви­ків, при­ту­ли­ли­ся бу­ди­ноч­ки лі­со­ви­ків. Зда­ва­ло­ся, ну що ще мож­на ви­га­да­ти! Аж ні. Цьо­го­річ во­на за­ся­я­ла-за­іс­кри­ла­ся но­ви­ми від­тін­ка­ми: но­во­річ­на кра­са до­пов­ни­ла­ся ці­лим ря­дом ма­лень­ких яли­но­чок, що заб­ли­ща­ли сріб­ляс­ти­ми пе­ре­ли­ва­ми. Змі­ни­ло­ся оз­доб­лен­ня і місь­ких фон­та­нів, які вра­жа­ють ни­ні ще ошат­ні­шим вбран­ням.

То­го дня у те­ат­ра­лі­зо­ва­но­му дійс­тві взя­ли участь ви­хо­ван­ці ЗДМШ (ке­рів­ник Ста­ніс­лав Іва­ни­люк) – Олек­сан­дра Кру­ча­но­ва і Ма­рі­ан­на Сні­гир, Зла­та Тем­чен­ко, фоль­клор­ний ан­самбль БДЮТ “До­мі­соль­ка” (Світ­ла­на Бер­днік), ди­тя­чий цер­ков­ний хор (ма­туш­ка Іри­на), хо­ре­ог­ра­фіч­на сту­дія МБК (Світ­ла­на Ве­лич­ко), со­ліс­ти МБК. Аж ось і нас­та­ла ра­діс­на мить: за до­по­мо­гою Свя­то­го Ми­ко­лая (Ста­ніс­лав Щер­ба­тюк) та усіх при­сут­ніх різ­но­бар­вни­ми вог­ня­ми, зо­ло­ти­ми ліх­та­ря­ми зас­ві­ти­ла­ся ялин­ка, нав­ко­ло якої ма­ле­ча зак­руж­ля­ла у друж­но­му хо­ро­во­ді. Свя­то наб­ли­жа­єть­ся!..

Читайте також:

Визначено кращі новорічні вітрини на вулицях міста
Діти АТОвців отримали солодкі подарунки від міського голови…
Ліга Сміху: до півфіналу вийшли “Без назви”, “Кавомани”, “VIP” т…
Ілюмінація, чищення доріг, посипання тротуарів: нарада комунальників від 20 грудня….
У Золотоноші проведуть громадський експеримент по знакових об’єктах міста…
Вадим Гайович привітав золотоніських освітян із Днем Святого Миколая…
Депутати ухвалили новий бюджет Золотоноші
Золотоноша отримала сучасний реанімобіль для швидкої медичної допомоги…

Напишіть відгук